Statut

Statut Fundacji Liberté!
26 lipiec 2021
I. FUNDACJA.
§1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Liberté!”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Tomasza Lenkowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym dnia 11.05.2007 przed
Iwoną Szabelską – notariuszem w Łodzi w Kancelarii przy ul. Piotrkowskiej 165/169, działa na
podstawie prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§3. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§4.1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§4.2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
§6. Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Liberté!”.
§7. Nadzór nad Fundacją należy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.
§8. Celem działania Fundacji jest:
a. Promocja miasta Łodzi.
b. Działalność na rzecz rozwoju Łodzi.
c. Animacja życia społeczno – kulturalnego w Łodzi.
d. Przyciąganie do miasta osób definiowanych, jako turyści kultury oraz turyści biznesowi.
e. Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej.
f. Wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego.
g. Działalność oświatowa.
§9. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez następujące inicjatywy:
a. Organizację ogólnopolskich oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, w szczególności
festiwali, koncertów oraz pokazów.
b. Promocję kultury za pośrednictwem nowoczesnych mediów oraz podejmowanie działań
ukierunkowanych na rozpowszechnienie użycia nowych mediów przez twórców kultury.
c. Promocję polskich twórców kultury.
d. Promocję czytelnictwa w Polsce.
e. Budowanie więzi pomiędzy polskimi oraz zagranicznymi twórcami kultury.
f. Organizację branżowych konferencji, seminariów oraz zjazdów w Łodzi.
g. Współpracę z organizacjami lokalnymi i międzynarodowymi, instytucjami oraz osobami,
które realizują cele podobne do celów Fundacji.
h. Działalność wydawniczą.
i. Organizowanie inicjatyw mających na celu wspieranie budowy społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce takich jak: seminaria, konferencje, akcje promocyjne, akcje
oświatowe.
§10. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub
organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
II. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.
§11. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 (dwa tysiące
złotych), w tym 1.000 (jeden tysiąc złotych) przeznaczony na działalność gospodarczą,
wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku działania.
§12. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.
§13. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. subwencji, dotacji oraz grantów osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e. odsetek bankowych,
f. sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia
w zamian za promocję sponsora,
g. dochodów z działalności gospodarczej.
§14.1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu.
§14.2. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność statutową
Fundacji.
§14.3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących przedmiotach według
Polskiej Klasyfikacji Działalności:
– PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.
– PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych.
– PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
– PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami.
– PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
– PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
– PKD 91.01.A Działalność bibliotek.
– PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
– PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.
– PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
III. ORGANY FUNDACJI.
§15. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§16.1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób i jest powoływany na czas nieokreślony
decyzją Fundatora do chwili powołania Zgromadzenia Fundacji.
§16.2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, Fundator wybiera Prezesa, Wiceprezesa,
Sekretarza oraz (opcjonalnie) pozostałych członków Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes,
a podczas jego nieobecności Wiceprezes.
§16.3. Z chwilą powołania do życia Zgromadzenia Fundacji każdy nowy członek Zarządu
Fundacji powoływany jest jednomyślną decyzją Zgromadzenia z wyjątkiem sytuacji opisanej w
§22.13.
§16.4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia rezygnacji na ręce Zgromadzenia,
odwołania bądź śmierci. W takiej sytuacji Zgromadzenie jednomyślną decyzją może powołać
nowego członka Zarządu z wyjątkiem sytuacji opisanej w §22.13.
§16.6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
§16.6.2. Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji.
§16.6.3. Nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu.
§16.6.4. Istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§16.7. O odwołaniu każdego członka Zarządu na podstawie zapisów, o których mowa w
punkcie §16.6.2., §16.6.3., §16.6.4. decyduje Fundator w oparciu o a) jednomyślną uchwałę
Zgromadzenia w przypadku członków Zarządu zasiadających równolegle w Zgromadzeniu, b)
uchwałę Zgromadzenia skierowaną zwykłą większością głosów w przypadku członków Zarządu
nie zasiadających w Zgromadzeniu.
§16.8. W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje przejmuje Przewodniczący
Zgromadzenia Fundacji.
§17. Zarząd Fundacji:
a) kieruje bieżącymi działaniami Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
b) wytycza główne kierunki działania Fundacji w oparciu o rekomendacje Zgromadzenia,
opracowuje i zatwierdza roczne plany działania Fundacji,
c) podejmuje decyzje w kwestii kupna lub sprzedaży nieruchomości,
d) reprezentuje ją na zewnątrz,
e) sporządza i zatwierdza sprawozdania z działalności Fundacji,
f) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
g) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
h) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia za pracę dla członków
Zarządu, Zgromadzenia i innych pracowników Fundacji,
i) prowadzi politykę finansową Fundacji,
j) powołuje pierwszy skład Zgromadzenia Fundacji,
§18. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa łącznie Prezes Fundacji i Wiceprezes
Fundacji. W przypadku wakatu na stanowisku Prezesa Fundacji lub Wiceprezesa Fundacji,
oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo odpowiednio Prezes lub
Wiceprezes.
§19.1. Decyzje w kwestiach opisanych w paragrafie §17 niniejszego Statutu w punktach c),
h), i), j), zapadają jednogłośnie, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność
wszystkich członków Zarządu.
§19.2. Pozostałe uchwały Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym
Prezesa i Wiceprezesa o ile nie ma na ich stanowiskach wakatu.
§19.3. Członkowie Zarządu mogą zasiadać równolegle w Zgromadzeniu Fundacji.
§20. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
§21. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§22. Dla osiągnięcia celów statutowych Zarząd może powołać Biuro Fundacji. Warunki pracy i
płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
§22.1 Organem najwyższym Fundacji jest Zgromadzenie Fundacji, zwane dalej
Zgromadzeniem.
§22.2 Pierwszy skład Zgromadzenia Fundacji powoływany jest jednomyślną decyzją
aktualnego w dniu wyboru składu Zarządu Fundacji.
§22.3 Zgromadzenie Fundacji liczy od jednego do pięciu członków, w tym Przewodniczącego
Zgromadzenia, Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia oraz trzech członków Zgromadzenia.
§22.4 Przewodniczący Zgromadzenia oraz Wiceprzewodniczący Zgromadzenia na wypadek
swojej śmierci lub trwałej choroby orzeczonej lekarsko – powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji, mają prawo w dokumencie potwierdzonym notarialnie wskazać osobę
(mąż, żona, matka dziecka, ojciec dziecka, dziecko, ojciec, matka) która automatycznie zajmie
jego miejsce w Zgromadzeniu Fundacji.
§22.5. W przypadku wakatu w składzie Zgromadzenia, jego skład może zostać uzupełniony
jednomyślną decyzją aktualnego składu Zgromadzenia Fundacji spośród osób zasłużonych dla
Fundacji.
§22.6 Członkostwo w Zgromadzeniu ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na ręce
Zgromadzenia, odwołania lub śmierci.
§22.7 Odwołanie członka Zgromadzenia Fundacji następuje w przypadku:
§22.7.1 Trwałej choroby orzeczonej lekarsko – powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji.
§22.7.2 Istotnego naruszenia postanowień Statutu lub działalności na szkodę Fundacji.
§22.7.3 Nienależytego wykonywania obowiązków członka Zgromadzenia Fundacji.
§22.8 O odwołaniu każdego członka Zgromadzenia Fundacji na podstawie zapisów, o których
mowa w punkcie §22.7.1, §22.7.2, §22.7.3 decyduje Fundator na wspólny wniosek
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
§22.9 W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje przejmuje Przewodniczący
Zgromadzenia.
§22.10 Zgromadzenie Fundacji:
§22.10.1 podejmuje uchwały o zmianie Statutu Fundacji,
§22.10.2 podejmuje decyzje o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
§22.10.3 opiniuje i rekomenduje programowe kierunki działania Fundacji,
§22.10.4. opiniuje przedkładane przez Zarząd sprawozdania finansowe Fundacji, przy czym
opinia negatywna na temat sprawozdania musi być połączona ze wskazaniem koniecznych
zmian w jego treści, które pozwolą Zarządowi na jego przyjęcie,
§22.10.5 zatwierdza decyzje Zarządu o przekazaniu lub sprzedaży na rzecz podmiotów trzecich
projektów i marek należących do Fundacji,
§22.10.6 zatwierdza decyzje Zarządu o zbyciu nieruchomości i środków trwałych należących
do Fundacji o wartości powyżej 100.000 zł,
§22.11 Decyzje w kwestiach opisanych w paragrafie 22.10 niniejszego Statutu w punktach 1,
2, 4, 5, 6, oraz w paragrafie 22.12 zapadają jednogłośnie, przy czym do ważności uchwał
wymagana jest obecność wszystkich członków Zgromadzenia. Inne uchwały Zgromadzenie
podejmuje zwykłą większością głosów.
§22.12 Zgromadzenie Fundacji jednomyślnie powołuje nowych członków Zarządu Fundacji
obejmujących swoje stanowisko w Zarządzie po dacie powołania pierwszego Zgromadzenia
Fundacji z wyjątkiem §22.13
§22.13 Przewodniczący Zgromadzenia oraz Wiceprzewodniczący Zgromadzenia mają prawo do
każdorazowego wyrażenia pisemnego oświadczenia woli wejścia w skład Zarządu Fundacji na
funkcje odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Oświadczenie składane jest
na ręce Zgromadzenia Fundacji i Zarządu Fundacji, wchodzi w życie z dniem złożenia. Ww.
oświadczenie oznacza wygaszenie sprawowania funkcji w Zarządzie przez inną osobę
dotychczas ją sprawującą z dniem jego złożenia.
§22.14 Zgromadzenie Fundacji ma prawo wnioskowania do Fundatora o odwołanie członków
Zarządu Fundacji w trybie określonym w paragrafie §16.7.
§22.15 Członkowie Zgromadzenia Fundacji mogą równolegle zasiadać w Zarządzie Fundacji.
§22.16 Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
do roku.
§22.17 Zgromadzenie Fundacji może organizować głosowania drogą indywidualnego zbierania
głosów. Warunkiem oddania ważnego głosu jest przesłanie drogą pocztową na adres Fundacji
podpisanego oświadczenia zawierającego oddany głos w terminie dwóch tygodni od
otrzymania informacji o treści głosowania.
§22.18 Członkowie Zgromadzenia mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.”
IV. ZMIANY STATUTU.
§23. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
§24. Uchwały w kwestii zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie w drodze uchwały
zapadającej jednogłośnie, z tym, że dla prawomocności tej uchwały wymagana jest obecność
wszystkich członków Zgromadzenia.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§25. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
§26. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele statutowe
Fundacji.
§27. Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie w drodze uchwały zapadającej
jednogłośnie, z tym że dla prawomocności tej uchwały wymagana jest obecność wszystkich
członków Zgromadzenia.
§28. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§29. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji przez Zgromadzenie Fundacji, Zarząd
w drodze podjętej jednogłośnie uchwały zdecyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji i powoła
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Fundacji.
§30. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za
rok ubiegły.
§31. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi.”

Wróć do strony głównej

Trwa przetwarzanie informacji.

Nie zamykaj tego okna.